«آلفرد هیچکاک»، مردی که زیاد می‌دانست

«آلفرد هیچکاک»، مردی که زیاد می‌دانست
«آلفرد هیچکاک»،‌ کارگردان افسانه‌ای سینمای جهان و خالق آثار برجسته‌ای در ژانر روانشناسانه و وحشت، مردی بود که ترس‌های ما را به خوبی می‌شناخت و آنها را دستمایه ساخت فیلم‌های پرتعلیق و دلهره‌آور خود می‌کرد.

«آلفرد هیچکاک»، مردی که زیاد می‌دانست

«آلفرد هیچکاک»،‌ کارگردان افسانه‌ای سینمای جهان و خالق آثار برجسته‌ای در ژانر روانشناسانه و وحشت، مردی بود که ترس‌های ما را به خوبی می‌شناخت و آنها را دستمایه ساخت فیلم‌های پرتعلیق و دلهره‌آور خود می‌کرد.
«آلفرد هیچکاک»، مردی که زیاد می‌دانست

مرجع سلامتی

Contacts:
Posted by: on