«اچ جی ولز»، نویسنده‌ای برای همه نسل‌ها

«اچ جی ولز»، نویسنده‌ای برای همه نسل‌ها
«ولز» آینده‌نگری خوبی داشت اما سؤال علی اسمیت این است که آیا «ولز» خبر داشت کتاب «حقوق بشر» او 75 سال بعد مورد حمله قرار خواهد گرفت؟!

«اچ جی ولز»، نویسنده‌ای برای همه نسل‌ها

«ولز» آینده‌نگری خوبی داشت اما سؤال علی اسمیت این است که آیا «ولز» خبر داشت کتاب «حقوق بشر» او 75 سال بعد مورد حمله قرار خواهد گرفت؟!
«اچ جی ولز»، نویسنده‌ای برای همه نسل‌ها

اس ام اس جدید

Contacts:
Posted by: on