بازیگران ایرانیِ عاشق پرورش اندام

بازیگران ایرانیِ عاشق پرورش اندام
میل به داشتن اندامی مناسب برای بیشتر مردم واکنشی طبیعی است و هیچ کس از داشتن بدنی زیبا دوری نمی کند. اکثر مردم چه عادی و چه بدن ساز، بدن کلاسیک بدنی است چهارشانه با شانه ها و زیربغل های پهن که البته بالای زیر بغل از پایین آن مهم تر است.

بازیگران ایرانیِ عاشق پرورش اندام

میل به داشتن اندامی مناسب برای بیشتر مردم واکنشی طبیعی است و هیچ کس از داشتن بدنی زیبا دوری نمی کند. اکثر مردم چه عادی و چه بدن ساز، بدن کلاسیک بدنی است چهارشانه با شانه ها و زیربغل های پهن که البته بالای زیر بغل از پایین آن مهم تر است.
بازیگران ایرانیِ عاشق پرورش اندام

آپدیت نود 32 ورژن 7

فانتزی

Contacts:
Posted by: on