بهرام رادان از اوج و فرودهایش می گوید

بهرام رادان از اوج و فرودهایش می گوید
بهرام رادان؛ بازیگری که در همه این سال ها سعی کرده بود بهترین انتخاب ها را داشته باشد. اما در نهایت، نتیجه آن طور که باید نشده بود و همین بستری شده بود برای تاختن.

بهرام رادان از اوج و فرودهایش می گوید

بهرام رادان؛ بازیگری که در همه این سال ها سعی کرده بود بهترین انتخاب ها را داشته باشد. اما در نهایت، نتیجه آن طور که باید نشده بود و همین بستری شده بود برای تاختن.
بهرام رادان از اوج و فرودهایش می گوید

Contacts:
Posted by: on