به یاد دکتر یدالله سحابی همیشه اصلاح طلب

به یاد دکتر یدالله سحابی همیشه اصلاح طلب
اگرچه مرحوم یدالله سحابی اکنون بیشتر به عنوان فعال سیاسی شهرت دارد، اما ایشان بیش از هر چیز دغدغه تربیت نسل جوان و تاسیس نهادهای فرهنگی و آموزشی داشت.

به یاد دکتر یدالله سحابی همیشه اصلاح طلب

اگرچه مرحوم یدالله سحابی اکنون بیشتر به عنوان فعال سیاسی شهرت دارد، اما ایشان بیش از هر چیز دغدغه تربیت نسل جوان و تاسیس نهادهای فرهنگی و آموزشی داشت.
به یاد دکتر یدالله سحابی همیشه اصلاح طلب

آپدیت نود 32 یکشنبه

دانلود سرا

Contacts:
Posted by: on