ترلان پروانه: زیبایی تا حدی تاثیر دارد

ترلان پروانه: زیبایی تا حدی تاثیر دارد
«ترلان پروانه» یک بازیگر نوجوان پیشکسوت است و اگرچه امروز 17 سال دارد اما زمانی که 3-4 سال داشت دل بسیاری از خانواده ها را با شیرین زبانی و موهای فرفری اش ربوده بود.

ترلان پروانه: زیبایی تا حدی تاثیر دارد

«ترلان پروانه» یک بازیگر نوجوان پیشکسوت است و اگرچه امروز 17 سال دارد اما زمانی که 3-4 سال داشت دل بسیاری از خانواده ها را با شیرین زبانی و موهای فرفری اش ربوده بود.
ترلان پروانه: زیبایی تا حدی تاثیر دارد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on