ترور آبراهام لینکلن

ترور آبراهام لینکلن
در 14 آوریل 1868 آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا هدف سوء قصد قرار گرفت و اولین رئیس جمهور ترور شده این کشور شد.

ترور آبراهام لینکلن

در 14 آوریل 1868 آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا هدف سوء قصد قرار گرفت و اولین رئیس جمهور ترور شده این کشور شد.
ترور آبراهام لینکلن

Contacts:
Posted by: on