خداداد عزیزی: اطراف حرم دستفروشی می کردم

خداداد عزیزی: اطراف حرم دستفروشی می کردم
یکی از افتخارات مشهد در ورزش ایران، «خداداد عزیزی» است که از این شهر مقدس به فوتبال ایران معرفی شد و به پیراهن تیم ملی ایران رسید و آن حماسه را خلق کرد.

خداداد عزیزی: اطراف حرم دستفروشی می کردم

یکی از افتخارات مشهد در ورزش ایران، «خداداد عزیزی» است که از این شهر مقدس به فوتبال ایران معرفی شد و به پیراهن تیم ملی ایران رسید و آن حماسه را خلق کرد.
خداداد عزیزی: اطراف حرم دستفروشی می کردم

خرید بک لینک
Contacts:
Posted by: on