دلیل صدای تو دماغی افراد چیست؟

دلیل صدای تو دماغی افراد چیست؟
دلیل حرف زدن تودماغی بعضی از افراد چیست؟     اختلالات تشدیدخیشومی(صدای تو دماغی) صدا به سه نوع اصلی تقسیم می شود: تشدید خیشومی(صدای تو دماغی) بیش از اندازه: صدا بیش از اندازه تو دماغی است. علل پر خیشومی شدن، وجود شکاف یا سوراخ در سقف دهان مثل شکاف کام و لب و شکاف زیر […]

دلیل صدای تو دماغی افراد چیست؟

دلیل حرف زدن تودماغی بعضی از افراد چیست؟     اختلالات تشدیدخیشومی(صدای تو دماغی) صدا به سه نوع اصلی تقسیم می شود: تشدید خیشومی(صدای تو دماغی) بیش از اندازه: صدا بیش از اندازه تو دماغی است. علل پر خیشومی شدن، وجود شکاف یا سوراخ در سقف دهان مثل شکاف کام و لب و شکاف زیر […]
دلیل صدای تو دماغی افراد چیست؟

آپدیت آنلاین نود 32

تکنولوژی جدید

Contacts:
Posted by: on