رضا قوچان نژاد، ستاره خاکی و خودمانی فوتبال

رضا قوچان نژاد، ستاره خاکی و خودمانی فوتبال
شاید بیشتر از اینکه با گل هایش در دل هواداران جا گرفته باشد، به خاطر رابطه خوب، صمیمی و دوستانه اش با اطرافیان و هوادارانش بوده که محبوب شده است. رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی که روزهایش را در فوتبال انگلیس پشت سر می گذارد.

رضا قوچان نژاد، ستاره خاکی و خودمانی فوتبال

شاید بیشتر از اینکه با گل هایش در دل هواداران جا گرفته باشد، به خاطر رابطه خوب، صمیمی و دوستانه اش با اطرافیان و هوادارانش بوده که محبوب شده است. رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی که روزهایش را در فوتبال انگلیس پشت سر می گذارد.
رضا قوچان نژاد، ستاره خاکی و خودمانی فوتبال

بک لینک رنک 7

گوشی موبایل

Contacts:
Posted by: on