زندگى و دین به روایت «ماکس مولر»

زندگى و دین به روایت «ماکس مولر»
ماکس مولر (۱۹۰۰ ـ ۱۸۲۳) مورخ ادیان وازپیشگامان مطالعات تطبیقى ومقایسه اى ادیان، یکى از علماى بزرگ زمان خود محسوب مى شد. علاقه اصلى اش دین هاى هند بود وبعضى ازکتابهاى مهم ادیان هند ازجمله او پانیشادها را از زبان اصلى ترجمه کرد.

زندگى و دین به روایت «ماکس مولر»

ماکس مولر (۱۹۰۰ ـ ۱۸۲۳) مورخ ادیان وازپیشگامان مطالعات تطبیقى ومقایسه اى ادیان، یکى از علماى بزرگ زمان خود محسوب مى شد. علاقه اصلى اش دین هاى هند بود وبعضى ازکتابهاى مهم ادیان هند ازجمله او پانیشادها را از زبان اصلى ترجمه کرد.
زندگى و دین به روایت «ماکس مولر»

گوگل پلی

Contacts:
Posted by: on