زوج هنرمندی که نمی خواهند در چشم باشند!

زوج هنرمندی که نمی خواهند در چشم باشند!
زندگی برخی زوج های هنری همیشه ورد زبان مردم است، از بس که به چشم می آیند و زندگی برخی دیگر تا چندین دهه هم دور از چشم مردم به آرامش و روال عادی و عمومی خود می گذرد و حتی به عنوان یک زوج هنرمند در جامعه شناخته نمی شوند.

زوج هنرمندی که نمی خواهند در چشم باشند!

زندگی برخی زوج های هنری همیشه ورد زبان مردم است، از بس که به چشم می آیند و زندگی برخی دیگر تا چندین دهه هم دور از چشم مردم به آرامش و روال عادی و عمومی خود می گذرد و حتی به عنوان یک زوج هنرمند در جامعه شناخته نمی شوند.
زوج هنرمندی که نمی خواهند در چشم باشند!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

Contacts:
Posted by: on