صادق طباطبایی، خوش چهره ترین سیاستمدار ایران

صادق طباطبایی، خوش چهره ترین سیاستمدار ایران
صادق طباطبایی در عرصه سیاست، معاونت وزارت کشور و سخنگویی دولت را تجربه کرد. بعد از استعفای مهندس بازرگان و تا شروع نخست وزیری شهید رجایی، سرپرست نخست وزیری بود.

صادق طباطبایی، خوش چهره ترین سیاستمدار ایران

صادق طباطبایی در عرصه سیاست، معاونت وزارت کشور و سخنگویی دولت را تجربه کرد. بعد از استعفای مهندس بازرگان و تا شروع نخست وزیری شهید رجایی، سرپرست نخست وزیری بود.
صادق طباطبایی، خوش چهره ترین سیاستمدار ایران

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

گوشی موبایل

Contacts:
Posted by: on