علی پروین، مخالف بازیگری لادن!

علی پروین، مخالف بازیگری لادن!
«علی پروین» برایم نامی است که از کودکی، با فوتبالش آشنا شدم. به ورزشگاه شیرودی… ورزشگاه آزادی به عشق او و دیگر هم نسلان او که چه زیبا بازی می کردند می رفتم.

علی پروین، مخالف بازیگری لادن!

«علی پروین» برایم نامی است که از کودکی، با فوتبالش آشنا شدم. به ورزشگاه شیرودی… ورزشگاه آزادی به عشق او و دیگر هم نسلان او که چه زیبا بازی می کردند می رفتم.
علی پروین، مخالف بازیگری لادن!

فروش بک لینک

موزیک سرا

Contacts:
Posted by: on