فرهاد ظریف: قطعا المپیکی می شویم

فرهاد ظریف: قطعا المپیکی می شویم
ظریف یکی از چهره های ویژه سال گذشته والیبال ایران بود. در همین رابطه با او گفتگو کردیم تا آنچه را در این سال بر او و والیبال ایران گذشت، از زبان خودش بشنویم.

فرهاد ظریف: قطعا المپیکی می شویم

ظریف یکی از چهره های ویژه سال گذشته والیبال ایران بود. در همین رابطه با او گفتگو کردیم تا آنچه را در این سال بر او و والیبال ایران گذشت، از زبان خودش بشنویم.
فرهاد ظریف: قطعا المپیکی می شویم

فروش بک لینک

میهن دانلود

Contacts:
Posted by: on