محمدرضا گلزار، پس از 4 سال Rises!

محمدرضا گلزار، پس از 4 سال Rises!
محمدرضا گلزار در دوره جدید کاری اش، از سینمای گیشه فاصله گرفت و بازی در فیلم های متفاوتی چون «دلم می خواد»، «مادر قلب اتمی» و «خشکسالی و دروغ» را تجربه کرد تا توانایی های بازیگری خود را به چالش بکشد.

محمدرضا گلزار، پس از 4 سال Rises!

محمدرضا گلزار در دوره جدید کاری اش، از سینمای گیشه فاصله گرفت و بازی در فیلم های متفاوتی چون «دلم می خواد»، «مادر قلب اتمی» و «خشکسالی و دروغ» را تجربه کرد تا توانایی های بازیگری خود را به چالش بکشد.
محمدرضا گلزار، پس از 4 سال Rises!

استخدام آموزش و پرورش

Contacts:
Posted by: on