محمد غرضی؛ مردی برای تمام فصول

محمد غرضی؛ مردی برای تمام فصول
غرضی باز هم ظرفیت بالای طنزپذیری خود را نشان داد و به سوالات ما پاسخ گفت. او اگرچه به مجلس راه پیدا نکرد اما همیشه سوژه جذابی برای رسانه هاست.

محمد غرضی؛ مردی برای تمام فصول

غرضی باز هم ظرفیت بالای طنزپذیری خود را نشان داد و به سوالات ما پاسخ گفت. او اگرچه به مجلس راه پیدا نکرد اما همیشه سوژه جذابی برای رسانه هاست.
محمد غرضی؛ مردی برای تمام فصول

بک لینک قوی
Contacts:
Posted by: on