مظلومی: برای استقلال من شایسته ترین هستم

مظلومی: برای استقلال من شایسته ترین هستم
در نخستین روزهای سال 94، در شرایطی که هیچ کس تصورش را نمی کرد، پرویز مظلومی بار دیگر سکاندار تیم استقلال شد.

مظلومی: برای استقلال من شایسته ترین هستم

در نخستین روزهای سال 94، در شرایطی که هیچ کس تصورش را نمی کرد، پرویز مظلومی بار دیگر سکاندار تیم استقلال شد.
مظلومی: برای استقلال من شایسته ترین هستم

عکس های جدید

شبکه خانگی

Contacts:
Posted by: on