ناگفته های صالحی از روزهای با احمدی نژاد

ناگفته های صالحی از روزهای با احمدی نژاد
دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ما از دلایل پذیرش سمت در دولت احمدی نژاد پس از انتخابات 88 پرده برداشت.

ناگفته های صالحی از روزهای با احمدی نژاد

دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ما از دلایل پذیرش سمت در دولت احمدی نژاد پس از انتخابات 88 پرده برداشت.
ناگفته های صالحی از روزهای با احمدی نژاد

یوزرنیم و پسورد نود 32

ganool review

Contacts:
Posted by: on