پل والري و عصر اضطراب اروپا

پل والري و عصر اضطراب اروپا
پل والري از جمله نويسندگاني است كه قرن بيستم را آغاز زوال، افول و نابساماني فكري و علمي انسان اروپايي مي داند.

پل والري و عصر اضطراب اروپا

پل والري از جمله نويسندگاني است كه قرن بيستم را آغاز زوال، افول و نابساماني فكري و علمي انسان اروپايي مي داند.
پل والري و عصر اضطراب اروپا

خبر جدید

Contacts:
Posted by: on