پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (2)

پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (2)
در حوالی تولد 83 سالگی این بانوی شاعر، نویسنده، پژوهشگر و ایران شناس، مهمان خانه اش شدیم تا با او از دنیای خودش سخن بگوییم.

پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (2)

در حوالی تولد 83 سالگی این بانوی شاعر، نویسنده، پژوهشگر و ایران شناس، مهمان خانه اش شدیم تا با او از دنیای خودش سخن بگوییم.
پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (2)

bluray movie download

Contacts:
Posted by: on