پورعلی گنجی از هم بازی بودن با ژاوی می گوید

پورعلی گنجی از هم بازی بودن با ژاوی می گوید
با رفتنش به قطر جمع ستاره های ایرانی لیگ این کشور را جمع تر کرد. مرتضی پورعلی گنجی که خیلی لیگ ستارگان قطر را متفاوت از لیگ چین می داند در گفتگوی نوروزی با روزنامه گل از آرزوهایش می گوید.

پورعلی گنجی از هم بازی بودن با ژاوی می گوید

با رفتنش به قطر جمع ستاره های ایرانی لیگ این کشور را جمع تر کرد. مرتضی پورعلی گنجی که خیلی لیگ ستارگان قطر را متفاوت از لیگ چین می داند در گفتگوی نوروزی با روزنامه گل از آرزوهایش می گوید.
پورعلی گنجی از هم بازی بودن با ژاوی می گوید

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on