گفت و گویی طنازانه با دکتر ظریف (1)

گفت و گویی طنازانه با دکتر ظریف (1)
تنها یک چیز می توانست دو طنزنویس چاق و تنبل را ساعت شش صبح از خواب بیدار کند و آن چیزی نبود جز گفت و گویی طنز با یکی از محبوب ترین شخصیت های سیاسی سی و هفت سال اخیر، محمدجواد ظریف.

گفت و گویی طنازانه با دکتر ظریف (1)

تنها یک چیز می توانست دو طنزنویس چاق و تنبل را ساعت شش صبح از خواب بیدار کند و آن چیزی نبود جز گفت و گویی طنز با یکی از محبوب ترین شخصیت های سیاسی سی و هفت سال اخیر، محمدجواد ظریف.
گفت و گویی طنازانه با دکتر ظریف (1)

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on