گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (1)

گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (1)
سیف الله صمدیان هنوز با این فراق کنار نیامده بود، به این دلیل که هنوز نتوانسته بود سر مزار دوست چندساله اش برود و صحبت کردن درباره دوست برایش بسیار سخت بود.

گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (1)

سیف الله صمدیان هنوز با این فراق کنار نیامده بود، به این دلیل که هنوز نتوانسته بود سر مزار دوست چندساله اش برود و صحبت کردن درباره دوست برایش بسیار سخت بود.
گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (1)

دانلود بیتالک

Contacts:
Posted by: on