گپی نوروزی با مجید یاسر و همسرش

گپی نوروزی با مجید یاسر و همسرش
اگر بخواهیم نمونه‌ای از آدم‌های موفق را نام ببریم كه از روزهای جوانی روند رو به‌رشدی را آهسته و پیوسته و بدون هیاهو طی كرده‌اند، مجید یاسر انتخاب خوبی است.

گپی نوروزی با مجید یاسر و همسرش

اگر بخواهیم نمونه‌ای از آدم‌های موفق را نام ببریم كه از روزهای جوانی روند رو به‌رشدی را آهسته و پیوسته و بدون هیاهو طی كرده‌اند، مجید یاسر انتخاب خوبی است.
گپی نوروزی با مجید یاسر و همسرش

استخدام

شبکه خانگی

Contacts:
Posted by: on