یک هفته هفت چهره؛ از حوادث اهواز تا مجری زن من و تو

یک هفته هفت چهره؛ از حوادث اهواز تا مجری زن من و تو
داستان کامنت پر حرف و حدیث کوچک زاده نماینده در حال اتمام مردم تهران، پای عکس عراقچی این هفته جنجالی شد و پایش را از مجاز به واقعیت رساند.

یک هفته هفت چهره؛ از حوادث اهواز تا مجری زن من و تو

داستان کامنت پر حرف و حدیث کوچک زاده نماینده در حال اتمام مردم تهران، پای عکس عراقچی این هفته جنجالی شد و پایش را از مجاز به واقعیت رساند.
یک هفته هفت چهره؛ از حوادث اهواز تا مجری زن من و تو

آپدیت نود32

پرس نیوز

Contacts:
Posted by: on