یک هفته هفت چهره؛ از ساقی زینتی تا معلم ضارب

یک هفته هفت چهره؛ از ساقی زینتی تا معلم ضارب
روزگار دیگری شده، چوب معلم گل نیست، معلم ها برای کنترل تنبیه نمی کنند ، عاصی می شوند و فوران خشم را خالی می کنند، تنبیه حالت دیگریست خودآگاه است و در کنترل، اما این خشم ها هیچ ارتباطی به تنبیه ندارد،

یک هفته هفت چهره؛ از ساقی زینتی تا معلم ضارب

روزگار دیگری شده، چوب معلم گل نیست، معلم ها برای کنترل تنبیه نمی کنند ، عاصی می شوند و فوران خشم را خالی می کنند، تنبیه حالت دیگریست خودآگاه است و در کنترل، اما این خشم ها هیچ ارتباطی به تنبیه ندارد،
یک هفته هفت چهره؛ از ساقی زینتی تا معلم ضارب

خرید بک لینک

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on