رنه دکارت، فلسفه را بیدار کرد

رنه دکارت، فلسفه را بیدار کرد

رنه دکارت، پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی، کسی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی ای اش بیدار کرد. در سال 1596 در خانواده ای از نجبای تورن در فرانسه به دنیا آمد.

اخبار دنیای دیجیتال

خرم خبر

Contacts:
Posted by: on