ماکسیم گورکی، نویسنده انقلابیِ شوروی

ماکسیم گورکی، نویسنده انقلابیِ شوروی

ماکسیم گورکی، این شمایل نویسندگان انقلابی دوران شوروی، کسی که در طی زندگی و مرگش مورد تحسین مقامات شوروی بود.

سایت استخدامی

یوزرنیم و پسورد نود 32

Contacts:
Posted by: on