این منم ساموئل بکت!

این منم ساموئل بکت!

در جوانی با هموطن نامدارش جیمز جوس دوستی و مراوده ای پیدا کرده بود، یک جور رابطه استاد و شاگردی میان بکت با نویسنده ای که ستایشش می کرد.

دانلود فیلم

موسیقی روز

Contacts:
Posted by: on