فائزه هاشمی: زنان باید بتوانند رئیس جمهور شوند

فائزه هاشمی: زنان باید بتوانند رئیس جمهور شوند

فائزه هاشمی رفسنجانی دومین دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است. او سابق بر این مدیرمسئول روزنامه زن روز بود که این روزنامه به محاق توقیف رفت. فائزه هاشمی در مجلس پنجم نماینده مردم تهران بود و البته در گذشته رئیس فدراسیون اسلامی ورزش بانوان. او همچنین عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران است.

خرم خبر

پرشین موزیک

Contacts:
Posted by: on