تصاویر کمیابی از ۱۰ سال آخر عمر گاندی

تصاویر کمیابی از ۱۰ سال آخر عمر گاندی

شخصیت‌های معدودی در دنیا هستند که هر جای دنیا تصویرشان نشان داده شود، شناخته می‌شوند. گاندی رهبر استقلال هند یکی از این شخصیت‌ها است. بدون تردید او یکی از الگوهای آزادی خواهی و ساده زیستی در سراسر دنیا بوده است.

موسیقی روز

شهرداری

Contacts:
Posted by: on