یک هفته هفت چهره ؛ از محمدرضا عارف تا پرویز مظلومی

یک هفته هفت چهره ؛ از محمدرضا عارف تا پرویز مظلومی
موفقیت تیم ملی والیبال تجلی خصیصه ای است که مدت هاست فکر میکنیم آن را از دست داده ایم و عمر این از دست دادن آنقدر طولانی شده که گاهی گمان میکنیم از ابتدا نداشته ایم.

یک هفته هفت چهره ؛ از محمدرضا عارف تا پرویز مظلومی

موفقیت تیم ملی والیبال تجلی خصیصه ای است که مدت هاست فکر میکنیم آن را از دست داده ایم و عمر این از دست دادن آنقدر طولانی شده که گاهی گمان میکنیم از ابتدا نداشته ایم.
یک هفته هفت چهره ؛ از محمدرضا عارف تا پرویز مظلومی

سپهر نیوز