محمود دولت آبادی، خونِ دل خورد تا نویسنده شد

محمود دولت آبادی، خونِ دل خورد تا نویسنده شد
محمود دولت آبادی که این روزها علاوه بر انگلیسی زبان ها و آلمانی ها… حتی اسرائیلی ها هم بخت آن را دارند آخرین رمانش را بخوانند الا همزبانانش!

محمود دولت آبادی، خونِ دل خورد تا نویسنده شد

محمود دولت آبادی که این روزها علاوه بر انگلیسی زبان ها و آلمانی ها… حتی اسرائیلی ها هم بخت آن را دارند آخرین رمانش را بخوانند الا همزبانانش!
محمود دولت آبادی، خونِ دل خورد تا نویسنده شد

car