مروری بر زندگی و شعر منوچهر آتشی

مروری بر زندگی و شعر منوچهر آتشی
منوچهر آتشی، متولد دوم مهر 1310 در روستای دهرود شهرستان دشتستان و درگذشته در 29 آبان 1384 در بیمارستان سینای تهران؛ شاعری که بواسطه شعرهایش، جنوب صاحبِ صدایی مستقل در حوزه شعر معاصر شد.

مروری بر زندگی و شعر منوچهر آتشی

منوچهر آتشی، متولد دوم مهر 1310 در روستای دهرود شهرستان دشتستان و درگذشته در 29 آبان 1384 در بیمارستان سینای تهران؛ شاعری که بواسطه شعرهایش، جنوب صاحبِ صدایی مستقل در حوزه شعر معاصر شد.
مروری بر زندگی و شعر منوچهر آتشی