لویی ماسینیون، آخرین شرق‌شناس بزرگ

لویی ماسینیون، آخرین شرق‌شناس بزرگ
لویی ماسینیون اسلام‌شناس و شرق‌شناس فرانسوی قرن بیستم بوده که در ایران‌شناسی نیز نام‌آور شده است. تحقیقات و آثار او درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و تصوف و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. لویی ماسینیون را می‌توان بنیانگذار مطالعات مربوط به تصوف اسلامی و ایرانی دانست.

لویی ماسینیون، آخرین شرق‌شناس بزرگ

لویی ماسینیون اسلام‌شناس و شرق‌شناس فرانسوی قرن بیستم بوده که در ایران‌شناسی نیز نام‌آور شده است. تحقیقات و آثار او درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و تصوف و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. لویی ماسینیون را می‌توان بنیانگذار مطالعات مربوط به تصوف اسلامی و ایرانی دانست.
لویی ماسینیون، آخرین شرق‌شناس بزرگ

ganool review