مصاحبه با آخوندِ باحال!

مصاحبه با آخوندِ باحال!
چند سال پیش کلیپی دست به دست می شد که در آن روحانی جوانی با لهجه غلیظ خراسانی حرف های بانمک و در عین حال ساختارشکنانه ای می زد.

مصاحبه با آخوندِ باحال!

چند سال پیش کلیپی دست به دست می شد که در آن روحانی جوانی با لهجه غلیظ خراسانی حرف های بانمک و در عین حال ساختارشکنانه ای می زد.
مصاحبه با آخوندِ باحال!

بک لینک رنک 4