آدری هپبورن؛ آخرین معصوم سینما

آدری هپبورن؛ آخرین معصوم سینما
سادگی و بی‌ریایی و مهربانی و اصالت و وقار، همراه همیشگی زندگی هپبرن بود و بی‌دلیل نبود که پیتر باگدانویچ او را با لقب «آخرین معصوم سینما» توصیف می‌کرد.

آدری هپبورن؛ آخرین معصوم سینما

سادگی و بی‌ریایی و مهربانی و اصالت و وقار، همراه همیشگی زندگی هپبرن بود و بی‌دلیل نبود که پیتر باگدانویچ او را با لقب «آخرین معصوم سینما» توصیف می‌کرد.
آدری هپبورن؛ آخرین معصوم سینما