منوچهر آذری؛ صدا هست، تصویر نیست

منوچهر آذری؛ صدا هست، تصویر نیست
هنرمندان قدیمی رادیو به ویژه «صبح جمعه با شما» نیازی به معرفی ندارند. اسم آنها رزومه آنهاست؛ از بس خودشان هستند، صاف و صمیمی و گرم و همیشه خندان.

منوچهر آذری؛ صدا هست، تصویر نیست

هنرمندان قدیمی رادیو به ویژه «صبح جمعه با شما» نیازی به معرفی ندارند. اسم آنها رزومه آنهاست؛ از بس خودشان هستند، صاف و صمیمی و گرم و همیشه خندان.
منوچهر آذری؛ صدا هست، تصویر نیست

آپدیت نود 32 لایسنس