خداداد عزیزی: آرزوهای مادرم شد حسرت من

خداداد عزیزی: آرزوهای مادرم شد حسرت من
هم صحبتی با خداداد عزیزی همیشه متفاوت است. او با شوخ طبعی و خوش اخلاقی به پرسش ها پاسخ می دهد. او از نسلی است که به مخاطب خود احترام می گذارد.

خداداد عزیزی: آرزوهای مادرم شد حسرت من

هم صحبتی با خداداد عزیزی همیشه متفاوت است. او با شوخ طبعی و خوش اخلاقی به پرسش ها پاسخ می دهد. او از نسلی است که به مخاطب خود احترام می گذارد.
خداداد عزیزی: آرزوهای مادرم شد حسرت من

دانلود سرا