علیرضا خمسه آرزو دارد دلقک شود!

علیرضا خمسه آرزو دارد دلقک شود!
گاهی گفتگو با برخی بازیگران بسیار سخت و ساده است و این وضعیت پیچیده از همین ابتدا دامنگیر نگارش می شود. برای رهایی از چنین فضایی همین کافیست که بدانیم قرار است با هنرمندی نامدار به نام «علیرضا خمسه» گفتگو کنیم.

علیرضا خمسه آرزو دارد دلقک شود!

گاهی گفتگو با برخی بازیگران بسیار سخت و ساده است و این وضعیت پیچیده از همین ابتدا دامنگیر نگارش می شود. برای رهایی از چنین فضایی همین کافیست که بدانیم قرار است با هنرمندی نامدار به نام «علیرضا خمسه» گفتگو کنیم.
علیرضا خمسه آرزو دارد دلقک شود!

نود32 آپدیت ورژن 9

خبر جدید