امیرحسین آرمان و عشق در زندگی شخصی اش

امیرحسین آرمان و عشق در زندگی شخصی اش
شاید به عنوان یک مخاطب انتظار داشتم امیرحسین آرمان را برای اولین بار در تلویزیون در نقش جوان اول یک سریال ببینم اما اولین حضور او در این رسانه، سریال کیمیا شد.

امیرحسین آرمان و عشق در زندگی شخصی اش

شاید به عنوان یک مخاطب انتظار داشتم امیرحسین آرمان را برای اولین بار در تلویزیون در نقش جوان اول یک سریال ببینم اما اولین حضور او در این رسانه، سریال کیمیا شد.
امیرحسین آرمان و عشق در زندگی شخصی اش

خبرگذاری خوزستان