مردی روی ماه؛ زادروز نیل آرمسترانگ

مردی روی ماه؛ زادروز نیل آرمسترانگ
امروز زادروز نیل آرمسترانگ، مردی که به عنوان فرمانده آپولو ۱۱، نخستین انسانی شد که پا روی کره ماه گذاشت، وی در ۸۲ سالگی درگذشت.

مردی روی ماه؛ زادروز نیل آرمسترانگ

امروز زادروز نیل آرمسترانگ، مردی که به عنوان فرمانده آپولو ۱۱، نخستین انسانی شد که پا روی کره ماه گذاشت، وی در ۸۲ سالگی درگذشت.
مردی روی ماه؛ زادروز نیل آرمسترانگ

گروه تلگرام