پانته آ پناهی ها و نقش های متفاوت و جذابش

پانته آ پناهی ها و نقش های متفاوت و جذابش
پانته آ پناهی ها، امسال با چهار فیلم «نفس»، «اروند»، «آبجی» و «عادت نمی کنیم» در بخش های مختلف جنشواره جهانی فجر حضور داشت.

پانته آ پناهی ها و نقش های متفاوت و جذابش

پانته آ پناهی ها، امسال با چهار فیلم «نفس»، «اروند»، «آبجی» و «عادت نمی کنیم» در بخش های مختلف جنشواره جهانی فجر حضور داشت.
پانته آ پناهی ها و نقش های متفاوت و جذابش

روزنامه قانون