«انوشیروان ارجمند»، بازیگری برای همه نقش‌ ها

«انوشیروان ارجمند»، بازیگری برای همه نقش‌ ها
زنده‌یاد «انوشیروان ارجمند» در طول ۶۰ سال زندگی هنری خود، نقش‌های مهم و تاثیرگذاری را ایفا کرد.

«انوشیروان ارجمند»، بازیگری برای همه نقش‌ ها

زنده‌یاد «انوشیروان ارجمند» در طول ۶۰ سال زندگی هنری خود، نقش‌های مهم و تاثیرگذاری را ایفا کرد.
«انوشیروان ارجمند»، بازیگری برای همه نقش‌ ها