«ایدیت پیاف»، گنجشکِ پاریس

«ایدیت پیاف»، گنجشکِ پاریس
ایدیت پیاف اگر زنده بود، به تاریخ 19 دسامبر101 ساله می شد. پیاف در 11 ماه اکتبر 1963 درگذشت. او را همچنان “گنجشک پاریس” می خواندند. عمر کوتاه این هنرمند سرشار از اسطوره ها و شایعات زیادی است.

«ایدیت پیاف»، گنجشکِ پاریس

ایدیت پیاف اگر زنده بود، به تاریخ 19 دسامبر101 ساله می شد. پیاف در 11 ماه اکتبر 1963 درگذشت. او را همچنان “گنجشک پاریس” می خواندند. عمر کوتاه این هنرمند سرشار از اسطوره ها و شایعات زیادی است.
«ایدیت پیاف»، گنجشکِ پاریس