هنرمند مانند «اینیستا»، آقای آی کیو

هنرمند مانند «اینیستا»، آقای آی کیو
اینیستا، بازیکنی که در سن 32 سالگی استعداد تکنیکی و فیزیکی اش همچنان قابل تأمل است اما او چیزی دارد که فراتر از اینهاست و آن بهره هوشی اوست.

هنرمند مانند «اینیستا»، آقای آی کیو

اینیستا، بازیکنی که در سن 32 سالگی استعداد تکنیکی و فیزیکی اش همچنان قابل تأمل است اما او چیزی دارد که فراتر از اینهاست و آن بهره هوشی اوست.
هنرمند مانند «اینیستا»، آقای آی کیو