داستان زندگی «باب‌ دیلن»؛ از عشق و سیاست تا نوبل

داستان زندگی «باب‌ دیلن»؛ از عشق و سیاست تا نوبل
گیتار تنها ساز باب‌دیلن نبود. او از 6 سالگی سازدهنی و پیانو را شروع می‌کند و بعد از پایان دبیرستان برای مدتی پیشخدمت رستورانی می‌شود و همان جا هم با خواننده‌ای که گروهی محلی به نام دِشادوز را رهبری می‌کند، آشنا می‌شود. او شانس می‌آورد، چرا که آنها هم دنبال نوازنده پیانو بودند و این اتفاق شاید شروع کار حرفه‌ای برنده جایزه نوبل امسال بود.

داستان زندگی «باب‌ دیلن»؛ از عشق و سیاست تا نوبل

گیتار تنها ساز باب‌دیلن نبود. او از 6 سالگی سازدهنی و پیانو را شروع می‌کند و بعد از پایان دبیرستان برای مدتی پیشخدمت رستورانی می‌شود و همان جا هم با خواننده‌ای که گروهی محلی به نام دِشادوز را رهبری می‌کند، آشنا می‌شود. او شانس می‌آورد، چرا که آنها هم دنبال نوازنده پیانو بودند و این اتفاق شاید شروع کار حرفه‌ای برنده جایزه نوبل امسال بود.
داستان زندگی «باب‌ دیلن»؛ از عشق و سیاست تا نوبل