«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از بری لارسون بگیرید تا سوزان ساراندون 70 ساله. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از بری لارسون بگیرید تا سوزان ساراندون 70 ساله. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

شبکه خانگی