قیمت مسکن بعد از برجام

قیمت مسکن بعد از برجام

قیمت مسکن (قیمت زمین و واحدهای مسکونی) پس از اجرای برجام آیا رشد می کند یا افت می کند؟ مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان این لغو تحریم ها حداقل تا یک سال آینده تاثیرات خود را در بازار مسکن نشان می دهد، گفت: ورود بازار مسکن به دوره رونق در سال آینده […]

تکنولوژی جدید

نود 32 آپدیت